43 0
level1 2023-06-06 17:33

简介

暂无内容。

动作清单

名称 适用于 分享人 获赞 用户 频度
待办事项
把要做的事情贴在屏幕上。
{{comments['c0510e3a-3786-4f39-32ff-08d91d10afcd']}}
591
2023-12-18 13:53
44 2172 12776
知识点·积薪
素材管理利器,支持多机同步。
{{comments['506690c0-b850-4ad7-3e78-08d8ef707881']}}
591
2023-10-17 14:55
39 542 <10
窗口面板
相当于可移动的小型Windows任务栏。(显示出窗口,想切哪个点哪个。)
{{comments['e04ed4ad-f4b2-4609-ac92-08da5b516573']}}
591
2023-11-08 19:59
39 260 84
Niaa
喵~喵~喵~\n\n集成搜索、切换、启动、关机、收藏、关闭等功能,\n致力于打造...
{{comments['a325c0ed-4bc1-44df-3a18-08d92e62ae35']}}
591
2023-09-26 13:24
37 483 3289
uMinis
元素聚合。可收藏动作、文件夹、软件、网页、文本等。
{{comments['6b39606a-e2f9-4785-849d-08daf13f5a77']}}
591
2023-09-26 13:20
33 246 225
画线阅读
辅助阅读器。
{{comments['8d0bbf42-5a5b-4024-e58b-08d94a7ef1ae']}}
591
2023-07-13 18:30
29 696 57
Mini+
简洁美观的操作窗,尝试替代Quicker主面板。可变形,高度自定义。
{{comments['5813ae53-52da-4ede-44c0-08daead5f1eb']}}
591
2023-09-26 13:21
24 209 44
文窗
连续拾取选中的文本;右键菜单中49项文本处理操作。
{{comments['6c772aa8-04ae-49f2-4462-08d8b6aec3cb']}}
591
2023-09-21 15:04
21 325 13
一键启动
一键启动工作流。
{{comments['c111e9e6-e715-4763-5393-08da4b7774bd']}}
591
2023-12-07 09:21
11 172 33
动作推荐
弥补Quicker网站不能屏蔽动作的不足。(挖掘最近赞动作,支持新动作。)
{{comments['81b8f458-b936-4e23-3b30-08d9400fce79']}}
591
2023-11-08 03:57
10 113 <10
窗口归去来
在记忆时间内,一键切回原窗口。建议配合Alt+Tab使用。
{{comments['f8fea4e6-fab9-45be-7179-08d92d64b24a']}}
591
2023-12-06 10:34
8 115 326
大小写变换
一键变换大小写。
{{comments['fafd16db-6b32-4681-0033-08d966ab6c17']}}
591
2023-06-06 14:41
7 216 41
远离
屏蔽软件、网址和窗口;帮助自律。
{{comments['1e470fcf-47b6-4e8c-7451-08da187fa4d8']}}
591
2023-12-13 20:23
2 14 <10
座右铭
在桌面上显示座右铭。右键菜单中设置内容与样式。
{{comments['802f1ca5-18d3-4631-1b5c-08da8ae0e8b9']}}
591
2023-12-02 08:13
1 23 405
屏幕取色
获取鼠标指针所在处的颜色值。
{{comments['de6f7b0d-fad4-4971-38bf-08db65bc27d9']}}
591
2023-06-06 13:57
1 43 <10