TMDB搜索

TMDB搜索 公开

如何安装动作?
版本历史
修订版本 更新时间 更新说明
4 2022-12-21 13:52 解决文件名中间有空格识别错误的bug
3 2022-12-21 13:38 bug 测试使用
2 2022-12-17 16:20 支持对非文件路径的搜索
1 2022-12-17 15:50 增加了对英文电影名全为数字的判断
0 2022-12-17 14:32