SmartZip

SmartZip 公开

紫cm煞 更新于 2022-08-26 10:55 | 15 | 93
如何安装动作?
版本历史
修订版本 更新时间 更新说明
9 2022-08-26 10:55 1. bug修复,程序路径包含空格
8 2022-07-28 14:07 1.修复分卷压缩bug。
7 2022-07-26 15:27 1、优化逻辑
6 2022-07-25 09:58 1、优化逻辑
5 2022-07-24 17:27 1、优化分卷压缩体验,补充进阶教程。
4 2022-07-24 15:45 1、提示优化。 2、优化嵌套压缩体验。
3 2022-07-24 00:21 1、动作右键更新嵌套压缩和分卷压缩。
2 2022-07-23 17:08 1、增加右键设置功能,调用设置程序,可保存自定义设置。
1 2022-07-23 16:37 1、优化逻辑,如果选择列表文件都是可解压缩文件,则分别解压缩。 2、如果按住ctrl运行动作,则强制压缩。
0 2022-07-23 14:39