UP主视频

UP主视频 公开

如何安装动作?
版本历史
修订版本 更新时间 更新说明
12 2023-09-28 12:38
11 2023-09-27 22:29
10 2023-09-27 20:47 重新采用API
9 2023-06-09 21:48
8 2023-06-09 21:37
7 2023-06-04 19:16 !
6 2023-05-24 16:35
5 2023-04-11 12:43 修改(可同时获取多个UP主视频,获取任意条数视频,不再是页数)
4 2023-04-01 22:57 优化
3 2023-04-01 21:05 优化BUG(修复UP主UID号过长无法获取情况!)
2 2023-04-01 20:33 优化(剔除保存位置,打开表格中选择的视频)
1 2023-03-19 19:41 延长爬取时间,增加爬取【发布时间、弹幕数、点赞数、投币数、收藏数】的信息!
0 2023-03-18 18:02