17 0
S4kya 2020-07-28 20:10

简介

暂无内容。

动作清单

名称 适用于 分享人 获赞 用户 频度
EVER智识
智能根据识别(选中、输入、OCR)的文字(网址、运算、QQ号等)提供相关服务
{{comments['4f8b0df2-d031-4309-173c-08d7079ea819']}}
Ever
2024-01-14 11:14
944 859739 10467
系统工具箱
解放你的双手,快速打开常用系统工箱
{{comments['754c796f-dd47-4cca-5cb4-08d67c18d54b']}}
KBC
2023-12-18 10:40
371 581005 876
剪库
记录剪贴板文本历史
{{comments['74fc2052-d397-47a3-a1cd-08d6c790cedc']}}
治钧
2022-08-08 19:29
291 24282 1931
浏览程序安装目录
快速跳转到当前程序/快捷方式对应的安装目录
{{comments['5a1fb8df-4540-4da0-4fb4-08d6ba918de2']}}
i_orange
2020-09-21 20:45
263 13890 185
批量重命名
批量文件重命名
{{comments['eefae64e-8901-491e-06fb-08d698b65552']}}
WilsonXuwx
2019-09-21 17:57
246 36099 912
网页可视化编辑
开启网页可视化编辑,可实现随意修改、复制网页内容。
{{comments['bbb34bb7-246a-4a80-a45a-08d69a09c458']}}
云之轩
2019-02-24 11:40
216 557616 472
智行
设计行动,自动执行
{{comments['0c7eb4a2-b6e0-42e7-0ab9-08d714376b4c']}}
治钧
2021-11-09 15:55
206 8627 2236
规范粘贴
复制后启动本动作对来自pdf的文字进行规范粘贴,去除空行空格等。
{{comments['cfc572a1-47c8-4fab-2457-08d6d7620f1e']}}
VernonLin
2019-07-04 16:45
198 23748 4540
置顶
置顶当前应用
{{comments['277b6f2c-fd93-4ff2-d53d-08d6d8f7a71c']}}
ForestMX
2019-05-15 22:53
178 20316 2083
二维码工具
多途径将文字转换成二维码或识别二维码
{{comments['b15e1821-dc8d-4fae-65ca-08d6a1cc5e78']}}
Noah
2019-07-23 14:59
100 20703 250
定时任务V3.0
自由选择时间熄屏/关机/睡眠/休眠/重启
{{comments['d714e8bf-1033-47cc-9cd7-08d69033cc32']}}
equicker
2020-04-25 13:02
96 15343 181
快启动
快速收藏&启动网址、文件与文本。
{{comments['f71f82c1-e2a2-4a6a-4ec5-08d7d3392c8c']}}
linex
8天19小时前
85 1798 100
EVER文藏
文件收藏(图片直接贴图)、文件夹收藏
{{comments['4d434686-a735-4a8e-fa00-08d7192aad2c']}}
Ever
2023-07-16 22:28
50 828 122
滚屏点选
截图并在屏幕上查找图片,鼠标指针依次指示
{{comments['257eed64-631a-4deb-1658-08d73f10ac1a']}}
CL
2023-11-29 17:34
20 561 <10
N秒后关机[增强版]
N秒后自动关机
{{comments['08601718-6ff5-472d-e055-08d70f398a04']}}
问豆子
2019-07-24 10:56
5 572 <10