Flow

Flow 公开

他美德 更新于 12天11小时前 | 16 | 227
如何安装动作?
版本历史
修订版本 更新时间 更新说明
10 12天11小时前 批量添加文件功能合并至自动添加功能中
9 2022-12-27 11:58 ~ "手动添加删除""批量删除"功能整合至"编辑"
8 2022-08-03 14:55 +支持自动添加浏览器打开的pdf文件 自动去除重复路径
7 2022-08-02 17:53 修改右键功能名称
6 2022-08-02 17:50 +智能识别当前任务,自动添加。
5 2022-08-01 21:09 +PPT、pdf文件可以不重复打开。
4 2022-07-31 21:28 +【重要更新】已后台打开的工作流任务,只激活不重复打开。 包括网页、目录、软件、文件(支持Word、Excel、记事本)
3 2022-04-05 13:11
2 2022-04-05 13:05 编辑内容和批量删除。
1 2022-04-04 19:50 添加右键获取功能
0 2022-04-03 22:52