shandianchengzi

名称 适用于 分享人 大小 获赞 用户 频度
加个空格(含希腊字母) 自动将选中的文本中所有的中文和英文数字之间插...
shandianchengzi
2024-05-16 20:00
3 <10
批量转希腊字母 将字母批量转换为希腊字母
shandianchengzi
2024-05-16 17:18
7 <10
WPS设置参考文献上标 输入通配符全选参考文献的引用(如[1]),并一键设...
shandianchengzi
2024-01-15 03:07
10 <10
文献更新 (DBLP + Google Scholar) 部分解决了无DOI情况更新文献信息的问...
shandianchengzi
2024-01-15 02:39
1 36 <10